Σκοπός του Kέντρου είναι η εκπαίδευση στη Συστημική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία και η ψυχοθεραπευτική πρακτική στον ευρύτερο πληθυσμό με ιδιαίτερη εστίαση στις εφαρμογές της Δικαστικής Ψυχοθεραπείας σε άτομα που είτε έχουν εγκληματίσει είτε  που έχουν υποστεί τις συνέπειες οποιουδήποτε τύπου εγκλήματος.
Tο Περί Ψυχής προσφέρει τις εξής εκπαιδεύσεις και σεμινάρια:

  • 4ετή  Εκπαίδευση στη Δικαστική Ψυχοθεραπεία
  • 1ετή Μετεκπαίδευση στη Συστημική Συμβουλευτική
  • 3ετή Μετεκπαίδευση στη Συστημική Συμβουλευτική
  • 1ετή Μετεκπαίδευση στη Δικαστική Ψυχολογία και Εγκληματολογία
  • Κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων Ψυχοπαθολογίας
  • Μεμονωμένα σεμινάρια ψυχοπαθολογίας & εγκληματολογίας